Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Územní plán obce Pavlovice u Kojetína

Územní plán obce Pavlovice u Kojetína

Územní plán Pavlovice u Kojetína byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR“.mmr.jpg

    Územní plán Pavlovice u Kojetína-Opatření obecné povahy č. 1/2020

 Územní plán je nástroj územního plánování. Jedná se o územně plánovací dokumentaci na úrovni obce. Zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování pro území obce v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje.
Územní plán stanoví urbanistickou koncepci rozvoje (tj. základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury a vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce. Vydává se formou opatření obecné povahy podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Územní plán je závazný pro pořizování a vydávání regulačního plánu zastupitelstvem obce a pro rozhodování v území. Náležitosti obsahu územního plánu stanoví vyhláška č. 500/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

Zdroj: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 43 až 57). 
NAVRÁTILOVÁ, A., ROZMANOVÁ, N. Principy a pravidla územního plánování. Brno: Ústav územního rozvoje, 2013. Pracovní materiál k recenzi.