Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Uskutečněné projekty > Projekty 2023

Projekty 2023

 

Lokální biocentra (LBC) a lokální biokoridory (LBK)

V letošním roce byl vysoutěžen dodavatel realizace KAVYL spol. s r.o. pro vybudování LBC2 (s výsadbami a vodními tůněmi na soutoku Pavlůvky a bezejmenného potoka) a LBK4 SO031 (s výsadbami nad Unčicemi ve směru na Uhřice) za celkovou částku 6 222 975,36 Kč vč. DPH. Jedná se o ryze obecní investici, která je kryta 100% dotací z AOPK. Splatnost faktur je nastavena tak, že budou hrazeny fakticky až po obdržení dotace. Pro tuto investici tedy nebude potřeba žádné úvěrování. Staveniště již bylo předáno dodavateli, práce by měly započít po Novém roce a ukončená bude realizace stavby a výsadeb do 30. dubna 2024. Poté zde bude probíhat tříletá povýsadbová péče.

LBC2 Pavlovice u Kojetína

Cílem projektu je vybudování lokálního biocentra v k. ú. Pavlovice u Kojetína. Budou vybudovány tůně různých velikostí. Vytvořené přírodě blízké tůně zadržením vody v krajině přispějí ke zmírnění dopadů změn klimatu. V okolí tůní bude provedena výsadba stromů a keřů, které budou životaschopné. Součástí projektu je i následná péče po dobu tří let, která zajistí řádnou prosperitu nově vysazených dřevin.

Termín realizace projektu: 10/2023 – 12/2026

Založení vybraných prvků ÚSES v k.ú. Pavlovice u Kojetína - LBK4 SO-031

Cílem projektu je založení biokoridoru ÚSES LBK4 v k. ú. Pavlovice u Kojetína. Na pozemku bude provedeno zatravnění, výsadba stromů a keřů. Součástí projektu je i následná péče o nově vysazené dřeviny pro jejich řádné ujmutí a prosperitu. Výsledný krajinný prvek bude mít protierozní účinek a zároveň přispěje k zmírnění dopadů klimatické změny.

Termín realizace projektu: 10/2023 – 12/2026

 

Realizace výsadeb zeleně a opatření pro zadržování vody v krajině a ochranu obce před záplavami při nadměrných srážkách

V letošním roce v katastru obce zaštítil rozsáhlé investice Státní pozemkový úřad při realizaci plánu společných zařízení. V první etapě, která byla ukončena 30. dubna 2023 bylo provedeno nemalé kácení starších dřevin a souběžně rozsáhlé výsadby dřevin nových. V této etapě bylo vysazeno 516 stromů, 2010 keřů a více než hektar nově zatravněných ploch. Dále byl v Háječku postaven nový altán pro posezení s výhledem a na příjezdu od Dřínova nově zpevněná svodnice pro vodu. Celková investice I. etapy byla 3 495 443,57 Kč vč. DPH.

Před druhou polovinou roku byla spuštěna II. etapa, při které u nás bylo proinvestováno celkem 17 926 874,05 Kč vč. DPH. Byla vybudována ochranná nádrž (suchý poldr) pro zadržení přívalové vody vč. nové příjezdové komunikace, zkapacitnění potrubí pro extravilánové vody, které prochází okrajovou částí obce a dvě nové doplňkové polní cesty. Součástí stavby byly také další výsadby biokoridorů i solitérních dřevin. Konkrétně:

  • Lokální biokoridor LBK3a – plocha 1,8696 ha, výsadba 292 ks stromů, 1 432 ks keřů, 13 888 m2 zatravnění
  • Interakční prvek IP1 – plocha 0,0745 ha, výsadba 5 ks stromů, 20 ks keřů
  • Interakční prvek IP7b – plocha 0,0356 ha, výsadba 3 ks stromů, 40 ks keřů
  • Interakční prvek IP13 – plocha 0,3308 ha, výsadba 5 ks stromů

  

Projekt energetických úspor na budově Obecního úřadu

V součinnosti s všeobecným trendem na poli zvyšujících se nákladů na energie a také při současné potřebě řešení havarijního stavu střechy jsme investovali do projekční přípravy stavebních úprav a energetických úspor na budově obecního úřadu. Projekt má být hotov do konce roku a nejpozději po Novém roce bude podána žádost o stavební povolení. Pro dodání těchto prací byl vybrán projektant Ing. Jakub Burý s cenou prací 319 440 Kč vč. DPH. Projekt spočívá v zateplení fasády objektu, zateplení a dílčí rekonstrukci stropů, kompletně nové konstrukci střechy, změně otopné soustavy na centrální zdroj pro tepelné čerpadlo vč. ohřevu TUV, úpravě a doplnění technického zázemí objektu a fotovoltaického systému s bateriovým uložištěm. Projekčně máme vše uzpůsobeno pro čerpání dotačního spolufinancování a po rekonstrukci objektu uvažujeme o rozšíření možností pro jeho využívání našimi občany zejména v zimním období.

 

Projekt pro územní řízení a stav. povolení Pavlovice u Kojetína lokalita Z5

V letošním roce jsme investovali také do projekční přípravy pro nové stavební parcely v obci, které jsou v územním plánu uvažovány pod označením Lokalita Z5. V této lokalitě, která je situována po pravé straně na příjezdu od Dřínova má vzniknout nová ulice vč. veškerých sítí s celkem šesti novými stavebními parcelami. Projekt pro nás zpracovává Ing. Ludmila Kujová za celkovou částku 250 tis. vč. DPH.

 

Sběrný dvůr v Unčicích – oprava havarijního stavu garáže

V Unčicích u točny autobusu má obec vlastní objekt garáže a přilehlého dvora. Postupně chceme objekt upravit na technické zázemí pro komunální techniku a vybavení pro místní část Unčice a dále upravit dvůr na sběrné místo tříděného odpadu. Nyní zde probíhá odběr a skladování elektroodpadu (NIC JINÉHO SEM NEPATŘÍ!). Špatný technický stav střechy na garáži zapříčinil zatékáním do obvodového zdiva a jeho destrukci na štítové stěně s vraty. Konstrukci obvodového zdiva jsme nechali opravit a souběžně jsme zabezpečili střechu tak, aby sem již nezatékalo. Celková investice do stavebních prací vč. materiálu byla 9860 kč vč. DPH. Opravu pro nás provedl pan Milan Kožušník po vzájemné dohodě.