Pavlovice u Kojetína a místní část Unčice.

Vesnice, ležící ve zvlněném terénu jv. cípu Tištínské pahorkatiny, je v písemných pramenech uváděna poprvé v r. 1329 v přídomku vladyky Mikuláše z Pavlovic.

V  držení  majetkově roztříštěných Pavlovic se často střídala drobná místní  šlechta,  až  se ves  dostala  někdy po polovině  15. stol. Protivcovi  ze  Zástřizl. Ten  v r. 1480  koupil i blízké Mořice a vytvořil tak  základ  nevelkého mořického  panství, jehož  součástí zůstaly Pavlovice až do zániku patrimoniální  správy v r.1848.  Součástí dnešních Pavlovic jsou i kdysi  samostatné Unčice,  připomínané  již  v  r. 1141.  Původní  ves  však ve 2. pol. 15. stol. zanikla a její jméno převzala až osada, vybudovaná v r. 1785  na  pozemcích rozparcelovaného dvora.

Unčice místní část

Politická  a  katastrální obec Pavlovice, kamž jest  přifařena  i přiškolena, leží při silnici z Morkovic do Němčic v údolí pod strání Úlehlou při  prameni  Unčického potoka,  jenž  vzniká  v rybníce  v  panské zahradě  a  na Prostředním  trávníku spojuje se  s potokem Pavlovským  a odtud spolu tečou  do Hané.

V Unčicích jsou stavení v jediném řádku po jedné straně silnice, proti nim je zahrada arcibiskupského dvora.
Obyvatelstva bylo r. 1791 ve 22 domech 100, r. 1834 29 d., 145 obyv., r. 1900 36d., 192 kat. a čes. obyv., r. 1921 33 d., 196 čes. a kat. obyv. Ves byla úplně pustá. Na bývalém vsisku byla  r. 1671  jen panská ovčírna, náležející k Mořicům, k němuž náleželo  549m. rolí 83m,  pastvisek, 9m,  zahrad,les zvaný Luh na 7m. a luk na  80 dvojspřežných vozů sena a 12 vozů otavy. Nynější osadu Unčice, založilo panství Mořické na místech bývalé osady teprve r. 1785.

 Panství   potřebovalo   ke  dvoru  unčickému  robotníků,  ježto v      důsledcích  robotního  patentu  z  r.  1775  bylo  nuceno  šetřiti    poddaných  z  Mořic,  proto přistavělo ke dvoru několik chalup a  ponenáhlu je osazovalo. Každý familiant nucen ujati od vrchnosti  lán pole. Ježto robota uvalovaná na familianty byla dle robotního  patentu  lánová  a  lány  byly  přece  jen  malé,  zdráhali se noví  osadníci  ji  vykonávali  a  nejednou  byli  k ní donucováni i bitím.  Proto  vrchnost  "familie"  zmenšila, dala totiž ke každému domu  méně  rolí než  35 mor. měr,  a  dle  toho také poměrně zmenšila  roboty. Jen jediný familiant ujal celý lán, ale kolem r. 1860 jej zase  vrchnosti mořické prodal.
 V panské zahradě býval veliký sklep, který byl rozebrán a staviva  se užilo na stavbu sladovny v zámeckém dvoře mořickém.

 Nejvýznamnější   historickou   památkou     Pavlovic je   barokní   kostel   sv.  Ondřeje  z  roku  1727,  vybudovaný  snad  na  místě  středověkého  kostela  ( první  nepřímá  zmínka  o   kostele  v  Pavlovicích  je   z  r. 1351 ).  Barokní  jsou  i  sochy sv. Ondřeje u kostela)  a   sv.   Františka   z   Assisi    ( na  severním  okraji  obce  při  silnici  na  Mořice ),  první ze 2.třetiny 18.  stol.,  druhá  z  poloviny  18.  století.          ( Mořičtí  pauláni   měli  při  dvoře  v  Unčicích obrovský  sklep na víno, do  něhož   se  jedním  koncem  do  vsi  vjíždělo   a   druhým   od   cesty  do  Pavlovic  vyjíždělo  povozem - sklep byl  bohužel  někdy  v  letech 1865 - 70 zrušen ).  V polovině  19. století  byla v Unčicích postavena zvonice, nachází se zhruba uprostřed obce a je zde jedinou historickou památkou. Původní zvon byl zabaven v období 2. světové války. V roce 2000 se podařilo pomocí sbírky od občanů zajistit zvon, který slouží k náboženským účelům.

           Zvonice 5.JPG