Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

 

O odpadech (ze Zpravodaje 2021)

V současné době se v České republice skládkuje 46 % odpadů (hůře jsou na tom v Evropě jen balkánské státy). Tendence je ale jasná: skládkování postupně omezovat, až téměř vypustit. Velký bič nachystala Evropská unie, která svými odpadovými směrnicemi stanovila jasné a přísné cíle: Do roku 2035 navýšit recyklaci komunálních odpadů na 65 % a snížit skládkování komunálních odpadů na 10 %.

Druhý tlak vychází z české legislativy od 1. ledna 2021 začal platit nový zákon o odpadech, který městům i obcím radikálně navyšuje poplatek za ukládání směsného komunálního odpadu (SKO) a velkoobjemového odpadu (VO). To bude mít zásadní dopad i na stanovení výše místního poplatku za odpady. Řešením je především snížení podílu směsného komunálního odpadu, toho lze docílit pouze poctivým a důsledným tříděním odpadů. Separace sníží objem směsného komunálního odpadu, za který obec platí, a naopak zvýší objem odpadu, který je využitelný pro další zpracování. Za ten obec sice také platí, ale dostává i odměny za vytříděné množství. V níže uvedené tabulce se uvádí sleva za uložení na skládku v případě dodržení maximálního limitu směsného komunálního odpadu na občana a rok. Množství odpadu nad tento limit je zpoplatněno za tržní cenu uložení odpadu, tedy mnohem vyšší cenu bez slevy.

Limity na slevu a množství za uložení odpadu na skládku

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Množství na občana (kg/rok)

200

190

180

170

160

150

140

130

120

Využitelných odpadů (Kč/1t)*

800,-

900,-

1000,-

1250,-

1500,-

1600,-

1700,-

1800,-

1850,-

Zbytkových odpadů (Kč/1t)

500,-

500,-

500,-

500,-

500,-

600,-

600,-

700,-

700,-

*recyklovatelné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový limit na obec stanovuje počet osob přihlášených k trvalému pobytu v obci. K 1.1.2021 bylo v obci přihlášeno k trvalému pobytu 276 občanů, celkový limit pro naši obec je tedy 55,2 t směsného komunálního odpadu. Nad tento limit je odpad výrazně dražší. V roce 2021 bylo odvezeno přibližně 62 t směsného komunálního odpadu.

 

Ke shromažďování odpadů:

Bioodpad                                                                                                         

Podle statistik kuchyňský a zelený odpad tvoří až 35 % obsahu běžné české popelnice na SKO! Přitom bioodpad je odpad velmi dobře využitelný a na skládku v žádném případě nepatří. Proto obec nabídla již dvě vlny pořízení zahradních kompostérů – každý ve svém zájmu by měl kompostování více využívat. Kompostéry jsou stále k odběru na obecním úřadě. 

Bioodpad prostě do popelnice na směsný komunální odpad nepatří!!!

 

Do popelnice nepatří ani stavební odpad!!! Stavební odpad si každý občan má likvidovat sám, např. může odvézt suť prostřednictvím firmy Jan Ruszó, Otaslavice nebo na skládku v Němčicích nad Hanou, kde musí uložení odpadu uhradit.

Třídění plastu, papíru a textilu

V nádobách na SKO často končí plast i papír, proto je třeba využívat zvýšenou měrou i tento sběr. V případě ukládání papíru a plastu do nádob na tříděný odpad vždy co nejvíce redukujte jeho objem. Aby se nevyvážel jen vzduch.  

Papír můžete odkládat do modrých kontejnerů umístěných v Pavlovicích u obchodu, před areálem TJ Sokol a na parkovišti u kostela, v Unčicích pak na sběrném místě u vývěsek. 

Plastový odpad je možno odkládat na ta samá místa, ale do kontejnerů žluté barvy.  Mimo to je sběr plastů (a nápojových kartonů) možný do žlutých pytlů, distribuovaných OÚ a svážených 1x měsíčně od vašich domovů. V případě, že budete mít větší množství plastu (např. čistý polystyren), doporučujeme ho dát do žlutých pytlů, aby bylo v nádobách dost místa i pro ostatní.

Čistý a dobře zabalený textil je možné odkládat do kontejneru v Pavlovicích u obchodu.

V důsledku každoročního zvyšování cen na skládce a snižování limitu odpadu na občana se budou neustále zvyšovat náklady a tím i poplatky za odpady porostou, pokud nedojde k omezení množství směsného komunálního odpadu a zvýšení produkce vytříděného odpadu.

 

Náklady obce na odpadové hospodářství

Celkové náklady:                                          229 344,33 Kč

Odměna za třídění (EKO-KOM):                  10 942,50 Kč

Náklady po odečtení odměny:                      218 401,83 Kč

Počet občanů přihlášených k 1.1.2021:         276

Náklad obce na jednoho občana:                  791,31 Kč

Aktuální poplatek za odpady:                         600,00 Kč                  

 

Od 1. 1. 2022 je v obci Pavlovice u Kojetína zvýšen roční poplatek za využití systému odpadového hospodářství na 700 Kč.

Milan Lešikar, starosta

 

Naše obec díky třídění odpadů a sběru elektrospotřebičů ulevuje životnímu prostředí. Ale stále je to jen nepatrné zmírnění poškozování životního prostředí. Jak každý z nás zatěžuje životní prostředí a jak svou uhlíkovou stopu kompenzovat si můžete spočítat např. na webové adrese: https://www.offsetujemeco2.cz/

Rok 2020

Certifikát-LCA-za-rok-2020.jpg

Rok 2014

V roce 2014, občané odvezli k recyklaci 46 televizí, 10 monitorů a 0 kg drobného elektra. 

Certifikiát enviromentálního vyúčtování 

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky enviromentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházející ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v oňském roce vytřídili 46 televizí, 10 monitorů a 0.00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 8,59 MWh elektřiny, 160,41 litrů ropy, 43,33 m3 vody a 0,54 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,31 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 8,01 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání deseti vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých pět let. Všichni Ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.