Drobečková navigace

Hlavní stránka > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

 

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v Pavlovicích u Kojetína v úředních dnech a hodinách:

  pondělí, úterý, středa od 8.00 do 11.00 hodin

  čtvrtek od 8.00 do 11.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hodin

 2. Telefonické podání: pevná linka - 582 388 025
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce
  a můžete jej doručit elektronicky na adresu: elektronickou podatelnou - podatelna@pavlovice.cz
  nebo poštou na adresu Obecní úřad v Pavlovicích u Kojetína, Pavlovice u Kojetína 55,
                                        798 30  Pavlovice u Kojetína.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v Pavlovicích u Kojetína v úředních dnech a hodinách:

pondělí, úterý, středa od 8.00 do 11.00 hodin

čtvrtek od 8.00 do 11.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hodin

Telefonické podání: pevná linka - 582388025
Poštou na adresu Obecní úřad v Pavlovicích u Kojetína, Pavlovice u Kojetína 55,
                               798 30  Pavlovice u Kojetína.
Elektronicky na e-mail: podatelna@pavlovice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: p6kaqhw
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě v Pavlovicích u Kojetína, Pavlovice u Kojetína 55,
                      798 30  Pavlovice u Kojetína.
 • Poštou na adresu Obecní úřad v Pavlovicích u Kojetína, Pavlovice u Kojetína 55,
                                798 30  Pavlovice u Kojetína.
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací.xls

Bez finanční úhrady budou podávány informace: -

Formuláře

Informace poskytnuté podle zákona 106/199 Sb.

ROK 2019

Odpověď-UPLACENI.CZ


ROK 2018

Žádost o informaci-DUPONTI
Odpověď-DUPONTI

Žádost o informaci-Energie Pro
Odpověď-Energie Pro

ROK 2017
Žádost o poskytnutí informace - ISTAV MEDIA.pdf
Odpověď-ISTAV MEDIA.pdf

Žádost o informaci M.A.
Odpověď-M.A.

Dotazník-Českomoravská světelná s.r.o.

Žádost o informaci REMA AOS
Odpověď REMA AOS

Žádost o poskytnutí informace-Kross
Odpověď-Kross

Žádost o informaci - Energie Pro
Dopis-Energie Pro

ROK 2016
Žádost o poskytnutí informace - Istav Media.pdf
Odpověď- Istav Media.pdf

 
ROK 2015
_Zadost_o_poskytnuti_informaci-Business Media CZ.pdf
Odpověď-informace 106-1999.pdf

Žádost o informaci- HEAGL.pdf
Odpověď- HEAGL.pdf